• 普通搜索
 • 定位搜索

出自王安石的成语,共找到3527条记录

 • 矫世变俗

  jiǎo shì biàn sú

  出处:《宋史·传》议论高奇,能以辨博济其说,果于自用,慨然有矫世变俗之志。”

 • 敝綈恶粟

  bì tì è sù

  出处:宋·《祭范颖州文》翼翼公子,敝綈恶粟。”

 • 敝绨恶粟

  bì tí è sù

  出处:宋·《祭范颖州文》翼翼公子,敝绨恶粟。”

 • 跋扈飞扬

  bá hù fēi yáng

  出处:宋·《辞拜相表》百姓以平无事之时,而未免流离饿莩;四夷以衰弱仅存之势,而犹能跋扈飞扬。”

 • 鬓乱钗横

  bìn luàn chāi héng

  出处:宋·《扇子词》青冥风霜非人世,鬓乱钗横特地寒。”

 • 铢两分寸

  zhū liǎng fēn cùn

  出处:宋·《上仁宗皇帝言事书》不使有铢两分寸之加焉。”

 • 钗横鬓乱

  chāi héng bìn luàn

  出处:宋·《扇子词》青冥风霜非人世,鬓乱钗横特地寒。”

 • 磨砻镌切

  mó lóng juān qiē

  出处:宋·《进说》磨砻镌切,沉浸灌养,行完而才备。”

 • 盛衰兴废

  shèng shuāi xīng fèi

  出处:宋·《祭欧阳文忠文》呜呼!盛衰兴废之理,自古如此。”

 • 刻章琢句

  kè zhāng zhuó jù

  出处:宋·《忆昨诗示诸外弟》刻章琢句献天子,钓取薄禄欢庭闱。”

 • 清音幽韵

  qīng yīn yōu yùn

  出处:宋·《祭欧阳文忠公文》其清音幽韵,凄如飘风急雨之骤至。”

 • 马上功成

  mǎ shàng gōng chéng

  出处:宋·《嘲叔孙通》诗马上功成不喜文,叔孙绵蕝共经纶。”

 • 一年一度

  yī nián yī dù

  出处:宋·《送吴显道》诗之五惟有春风应最惜,一年一度一归来。”

 • 朱楼碧瓦

  zhū lóu bì wǎ

  出处:宋·《寄题郢州白雪楼》诗朱楼碧瓦何年有,榱桷连空欲惊矫。”

 • 千状万端

  qiān zhuàng wàn duān

  出处:宋·《与孙侔书》某忧痛愁苦,千状万端,书所以不能具。”

 • 咫尺威颜

  zhǐ chǐ wēi yán

  出处:宋·《和蔡枢密孟夏旦日西府书事》联翩人贺知君意,咫尺威颜不隔霄。”

 • 所见所闻

  suǒ jiàn suǒ wén

  出处:宋·《慈溪县学记》则士朝夕所见所闻,无非所以治天下国家之道。”

 • 曾几何时

  céng jǐ hé shí

  出处:宋·《祭盛侍郎文》补官扬州,公得谢归。曾几何时,讣者来门。”

 • 淫言诐行

  yín yán bì xíng

  出处:宋·《虔州学记》淫言诐行诡怪之术,不足以辅世,则无所容乎其时。”

 • 断烂朝报

  duàn làn cháo bào

  出处:《宋史·传》黜《春秋》之书,不使列于学官,至戏目为断烂朝报。”

 • 凿柱取书

  záo zhù qǔ shū

  出处:闿运《常公神道碑》公体山川之醇气,禀玉之上灵,凿柱取书,弦习礼。”

 • 长虑后顾

  cháng lǜ hòu gù

  出处:宋·《上皇帝万言书》方今公卿大夫,莫肯为陛下长虑后顾,为宗庙万世计。”

 • 放僻邪侈

  fàng pì xié chǐ

  出处:宋·《上仁宗皇帝言事书》人情足于财而无礼以节之,则又放僻邪侈,无所不至。”

 • 大权在握

  dà quán zài wò

  出处:蒲韧《二千年间》九得到神宗皇帝的支持,大权在握,就全力来推行一些新的政治。”

 • 于盘

  ān yú pán shí

  出处:《荀子·富国》为名者否,为利者否,为忿者否。则国于盘,寿于旗翼。”杨倞注磐,盘薄,大也。”

 • 烜赫一时

  xuǎn hè yī shí

  出处:宋·《上杜学士书》虽将相大臣,气势烜赫,上所尊宠……一有罪过,纠诘按治。”

 • 目下十行

  mù xià shí háng

  出处:《京本通俗小说·拗相公》一个首相姓,临川人也。此人目下十行,书穷万卷。”

 • 兴利除弊

  xīng lì chú bì

  出处:《管子·君臣下》为民兴利除害,正民之德。”宋·《答司马谏议书》举先之政,以兴利除弊,不为生事。”

 • 重手累足

  chóng shǒu lěi zú

  出处:宋·《广西转运使李君墓志铭》故所在豪人猾吏,重手累足,以终君去,不敢有所触。”

 • 实与有力

  shí yù yǒu lì

  出处:毛泽东《关于蒋介声明的声明》他之所以能够然离开西,除西事变的领导者张杨二将军之外,共产党的调停,实与有力。”

 • 不晓世务

  bù xiǎo shì wù

  出处:《宋史·传》拜参知政事,上谓曰‘人皆不能知卿,以为卿但知经术,不晓世务。’”

 • 大明法度

  dà jíng fǎ dù

  出处:宋·《上时政疏》盖夫天下之大器也,非大明法度,不足以维持,非众建贤才,不足以保守。”

 • pán shí zhī ān

  出处:《荀子·富国》则国于磐。”

 • 词穷理极

  cí qióng lǐ jí

  出处:宋·《辞同修起居注状七之五》诚原陛下日月之明,察臣之清,辞穷理极,非如向时避让职事犹在可冒之地。”

 • 为玉

  xuàn shí wéi yù

  出处:汉·扬雄《法言·问道》炫玉而贾者,其狙诈乎?”宋·程颢《论霸之辨》苟以霸者之心而求道之成,是炫为玉也。”

 • 沧横流

  cāng hǎi héng liú

  出处:晋·袁宏《三国名臣序赞》沧横流,玉同碎。”《晋书·尼传》沧横流,处处不也。”

 • 日甚一日

  rì shèn yī rì

  出处:宋·《乞解机务札子》徒以今年以来,病疾浸加,不任劳剧,比尝粗陈恳款,未蒙陛下矜从,故复黾勉至今,而所苦日甚一日。”

 • 蕙心兰质

  huì xīn lán zhì

  出处:唐·勃《集·七夕赋》金声玉韵,蕙心兰质。”

 • 累卵之危

  lěi luǎn zhī wēi

  出处:汉·符《潜夫论》卷三居累卵之危而图泰山之。”《史记·范雎蔡泽列传》秦之国,危如累卵,得臣则。”

 • 逋慢之罪

  bū màn zhī zuì

  出处:宋·《再辞同修起居注第五状》臣之区区,辞说已穷,然不敢避逋慢之罪而苟止者,非特欲守前言之信,亦不敢上累朝廷。”

热点推荐