• 普通搜索
 • 定位搜索

出自旧五代史的成语,共找到4020条记录

 • 挺身而出

  tǐng shēn ér chū

  出处:《·周·唐景思传》后数日城陷,景思挺身而出。”

 • 杜绝人事

  dù jué rén shì

  出处:《·晋书·圭传》圭出为贝州刺,未几罢免,退归常山。由是闭门杜绝人事,虽亲戚故人造者不见其面。”

 • 沉厚寡言

  chén hòu guǎ yán

  出处:《·梁书·末帝本纪上》美容仪,性沉厚寡言,雅好儒士。”

 • 历历可数

  lì lì kě shǔ

  出处:《·明宗纪十》濮州进重修河堤图,沿河地名,历历可数。”

 • 文武全才

  wén wǔ quán cái

  出处:《·和凝传》和公文武全才而有志气,后必享重位,尔宜谨事之。”

 • 席地而坐

  xí dì ér zuò

  出处:《·李茂贞传》但御军整众,都无纪律,当食造庖厨,往往席地而坐。”

 • 文理不通

  wén lǐ bù tōng

  出处:《·选举志》况此等多不究义,唯攻帖书,文理既不甚通,名第岂可妄与?”

 • 毒手尊拳

  dú shǒu zūn quán

  出处:《·唐书·李袭吉传》毒手尊拳,交相于暮夜;金戈铁马,蹂躏于明时。”

 • 雁逝鱼沉

  yàn shì yú chén

  出处:《·唐书·李袭吉传》山高水阔,难追二国之欢;雁逝鱼沉,久绝八行之赐。”

 • 杜耳恶闻

  dù ěr è wén

  出处:《·唐书·末帝纪中》怀忠抱直之人,虚心谒见;便佞诡随之说,杜耳恶闻。”

 • 胡作非为

  hú zuò fēi wéi

  出处:《·张瓘传》汝车渡村百姓刘开道下贼惯作非为,今须改行,若故态不除,死无日矣。”

 • 相顾失色

  xiāng gù shī sè

  出处:《·周书·段希尧传》使于吴越,及乘舟泛海,风涛暴起,楫师仆从,皆相顾失色。”

 • 鼓乐喧天

  gǔ yuè xuān tiān

  出处:《平话·汉》笙歌聒地,鼓乐喧天。”

 • 荆榛满目

  jīng zhēn mǎn mù

  出处:《·卢文进传》文进在平州,率奚族劲骑,鸟击兽搏,倏来忽往,燕赵诸州,荆榛满目。”

 • 机不可失,时不再来

  jī bù kě shī,shí bù zài lái

  出处:《·晋书·安重荣传》仰认睿智,深惟匿瑕,其如天道人心,难以违拒,须知机不可失,时不再来。”

 • 效死输忠

  xiào sǐ shū zhōng

  出处:《·晋书·皇甫遇王清等传伦》若乃世道方泰,则席宠恃禄者实繁;世运既屯,则效死输忠无几。”

 • 风驰雨骤

  fēng chí yǔ zhòu

  出处:《·梁书·谢彦章传》每敦阵整旅,左旋右抽,虽风驰雨骤,亦无以喻其迅捷也,故当时骑士咸乐为用。”

 • 时移势迁

  shí yí shì qiān

  出处:《·唐书·武皇纪下》然则君臣无常位,陵谷有变迁,或棰塞长河,泥封函谷,时移世改,理有万珠。”

 • 新陈

  xīn chén dài xiè

  出处:毛泽东《矛盾论》世界上总是这样以新的的,总是这样新陈谢、除布新或推陈出新的。”

 • 兵在精而不在多

  bīng zài jīng ér bù zài duō

  出处:《平话·周》凡兵在乎精,不在乎多。”

 • 金榜题名

  jīn bǎng tí míng

  出处:·王保《唐摭言》卷三何扶,太和九年及第;明年,捷三篇,因以一绝寄同年曰‘金榜题名墨上新,今年依去年春。花间每被红妆问,何事重来只一人。’”

 • 称赏不已

  chēng shǎng bù yǐ

  出处:《平话·周》讨论撰定,皆合事宜,威称赏不已。”

 • 长安道上

  cháng ān dào shàng

  出处:·无名氏《贺圣朝》词长安道上行客,依利深名切。”

 • 骂不绝口

  mà bù jué kǒu

  出处:《新编平话·唐》卷上乃令经板夹而锯之,致死骂不绝口。”

 • 泪眼汪汪

  lèi yǎn wāng wāng

  出处:《新编评话·梁》卷上黄巢听得凭地说,不觉泪眼汪汪。”

 • 杜门谢客

  dù mén xiè kè

  出处:《新·赵光逢传》以世乱,弃官居洛阳,杜门绝人事者六年。”

 • 涓滴微利

  juān dī wēi lì

  出处:《新编评话·晋》卷上贪取涓滴之微利,而自弃丘山之大功乎!”

 • 惊愕失色

  jīng è shī sè

  出处:《新编平话·唐·上卷》契丹以马军万人拒之于前,将士皆惊愕失色。”

 • 飞文染翰

  fēi wén rǎn hàn

  出处:《·唐书·卢程传》承业之曰公称文士,即合飛文染翰,以济霸国,尝命草辞,自陈短拙,及留职务,又以为辞,公所能者何也。”

 • 抱屈衔冤

  bào qū xián yuān

  出处:宋·无名氏《新编平话·梁》卷上这三个功臣,抱屈衔冤,诉于天帝。”

 • 经一事,长一智

  jīng yī shì, zhǎng yī zhì

  出处:《新编平话·汉》人有常言‘遭一蹶者得一便,经一事者长一智。’”

 • 金戈铁马

  jīn gē tiě mǎ

  出处:《新·李袭吉传》金戈铁马,蹂践于明时。”

 • 自取其祸

  zì qǔ qí huò

  出处:宋·无名氏《新编平话·唐》卷下故门高之弑,乐器之焚,亦是自取其祸也。”

 • 面无惭色

  miàn wú cán sè

  出处:《新编平话·唐》若以爱民惜库物,遭大王杀死,仆见先王于地下,面无惭色矣。”

 • 乘其不意

  chéng qí bù yì

  出处:《新编平话·晋》敌谓我不能逆风以战,宜乘其不意,急击之,此兵之诡道也。”

 • 贻笑后人

  yí xiào hòu rén

  出处:宋·无名氏《新编平话·周》卷下刘钧忍耻事虏,效尤石敬瑭故智也。怎不诒笑后人哉?”

 • 豹死留皮

  bào sǐ liú pí

  出处:《新·王彦章传》豹死留皮,人死留名。”

 • 子登科

  wǔ zǐ dēng kē

  出处:《宋·窦仪传》记载宋窦禹钧的个儿子仪、俨、侃、偁、僖相继及第,故称子登科”。

 • 糊口度日

  hú kǒu dù rì

  出处:《评话·梁》但是小生自小兀坐书斋,不谙其他生活,只得把这教学糊口度日,为之奈何?”

 • 成群结队

  chéng qún jié duì

  出处:《新编平话·周上》无奈那雀儿成群结队来偷吃谷粟,才赶得东边的云,又向西边来吃。”

热点推荐